•                                                 உகரத்தில் வெளியாகும் எழுத்தாக்கங்களுக்கு அவ்வவற்றின் ஆசிரியர்களே பொறுப்பாளிகளாவர்..!

Sunday, August 18, 2019

"இன்று உனக்கும் சம்பளமா?" -கவிஞர் நீலாவாணன்-


ன் கடலே இரைகின்றாய்
இன்றுனக்கும் சம்பளமா?
ஏழை வீட்டில்
தான்நீயும் பிறந்தனையா?
தமிழா நீ கற்றதுவும்
தகாத வார்த்தை!
தேன்கடலாய் ஓடுமெங்கள்
திருநாட்டில் பிறந்தபயன்
தெரிகின்றாயோ?
வான்தந்த வளமிலையோ
வயல்தந்த நிதியிலையோ
வாடாதே நீ....

Post Comment

Saturday, August 17, 2019

"கம்பவிளக்கு!" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-


யர் கம்ப இலக்கியத்தைக் கற்பதன் பயன் யாது?
இன்று இளையோர் பலர் கேட்கும் கேள்வி இது.
தமிழறிவு, இலக்கியச்சுவை, கவிதானுபவம், அறப்படிவு என,
இவ்வினாவுக்குப் பல பதில்கள் கற்றோரால் சொல்லப்படுகின்றன.
இப்பதில்களைக் கடந்தும்,
இன்று கம்பனைக் கற்க வேண்டிய,
மிக முக்கிய காரணம் ஒன்று உண்டு.
அக்காரணத்தை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாம்.


Post Comment

Friday, August 16, 2019

"வாழ்வு மிகுத்து வரும்!" - கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-


லகின் வினையகற்றி ஆள்பவர் நம் விநாயகர்.
நம் சைவத்தில் கணபதி வணக்கமே முதல் வணக்கமாம்.
எக்காரியம் செய்யப்புகுவாரும்,
விநாயகரை வணங்கியே,
தம் வினைகளை ஆரம்பிக்கவேண்டுமென்பது சைவமரபு.
முப்புரம் எரிக்க இரதமேறிய சிவனார்,
கணபதியைக் கைதொழாமற் புறப்பபட்டதால்,
அவர் இரதத்தின் அச்சு முறிந்ததாய்ப் புராணம் உரைக்கும்.
முப்புரம் எரிசெய்த அச்சிவன் உறைரதம்
அச்சது பொடிசெய்த அதிதீரா
பின்னர் கணபதியை வழிபட்ட பின்பே,
சிவனார் முப்புரம் எரித்தனராம்.
சைவத்தின் மூல தெய்வமாகிய,
சிவனாலும் வழிபடப்படும் தகுதி,
நம் கணபதிக்குரியது.Post Comment

Sunday, August 11, 2019

காட்டு மல்லிகை -மஹாகவி து. உருத்திரமூர்த்தி-

கார் காலம் வரவும் வானம்
கவிழ்த்தது மழை நன்னீர்; இப்
பாரெலாம்  குளிரச் செந்நெற்
பயிரெலாம்  செழிக்க, நீ என்
ஊரெலாம் மலர்ந்தாய் கண்டேன்,
காட்டு மல்லிகையே! உன்னை
யார் தள்ளி னாலும் என்ன?
யானுளேன் பாடுதற்கு!

தாமரை பூக்க, அல்லி
தலை தூக்க, நீலம்  பார்க்க,
மா மலர்ந்தது; சம்பங்கி
மல்லிகை யொடு செவ் வந்திப்
பூ மலிந் தன; அங்கே ஓர்
புறத்திலே மிடுக்கினோடு
நீ மலர் நிறைந்து நின்றாய்
நிமிர்ந்தெனை மிகக் கவர்ந்தாய்!

கொல்லைகள் எங்கும் கண்ட
தில்லையே; உனைத்தம் வீட்டின்
எல்லைக்கு வெளியே வைத்தார்
இவ்வூரார்; அவர் கொடுக்கும்
செல்லத்தில் திளைத்து நின்று
செருக்கொடு மலரும் அந்த
முல்லைக் கெவ்விதத்திலே உன்
முகம் எழில் குறைவா யிற்று?

உன்னைப் போல் எனக்கும் வாழ்வில்
உலகத்தார் உயர்வு காணார்;
பொன்னை எம் காலிற் கொட்டிப்
போற்றிட வில்லை யாயின்
என்னம்மா நமக்கு? நாங்கள்
எதனிலும் குறை வதில்லை;
உன்பாட்டில் மலர்வாய் நீ! நான்
என் பாட்டில் எழுதுகின்றேன்!
❤ 
❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Post Comment

Friday, August 9, 2019

'அவர் தலைவர்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-லகை உய்விக்கப் பிறந்தவையே சமயங்களாம்.
காணவிழையும் கடவுள் ஒன்றேயாயினும்,
காண்பார் பலராயும்,
அவர்தம் காணும் திறம் வௌ;வேறாயும் இருந்ததால்,
ஒன்றேயான கடவுளைக் காணப் புறப்பட்ட சமயங்கள், பலவாயின.
பற்று நீக்கி இறையை அடைய முயற்சித்தோர்,
தம்தம் தகுதிக்கேற்ப,
பலவாய் விரிந்து கிடந்த சமயங்களுள் ஒன்றினைத் தேர்ந்தெடுத்து,
அதன்வழி நிற்கத் தலைப்பட்டனர்.
ஆன்ம தகுதிப்பாடு முழுமையடையாத காரணத்தால்,
பற்று நீக்க, தாம் கருவியாய்க் கொண்ட சமயங்களிலேயே
பற்று வைத்துப் பின்னர் அவர்கள் மயங்கினர்.
உருவும் பெயரும் இல்லா அவ்வுயர் இறைக்கு,
உருவும் பெயரும் கொடுத்துக் கீழிறக்கி,
பின்னர் தாம் கொடுத்த உருவும் பெயரும் கொண்ட இறையே
உயர் இறை என்று, அறியாமையால் அவர்கள் வாதிடத் தலைப்பட்டனர்.
அதனால் சமயப் பூசல்கள் உண்டாயின.Post Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...