புதிய பதிவுகள்

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு' :பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 19, 2020 02:41 pm

உலகம் தினம்தினம் விகாரப்பட்டு வருவதால், தெய்வமான இராமன்மேலும் குற்றங்காண, ஒரு கூட்டம் இருக்கவே செய்கிறது. அறம்பிறழ்ந்த வாழ்வை வழமையாக்கிக் கொண்ட பலர், தம் இயல்பு கொண்டே, இராமனையும் நோக்கத் தலைப்படுகின்றனர். பொய்மையே வாழ்வாகிப் போனதால், மெய்மையையும் வேஷமாய்க் கருதும் வழக்கு, இன்று வந்திருக்கிறது. அறப்பிறழ்வே வாழ்வாகிப் போனோர்க்கு, இராமனையும் சீதையையும் விட, இராவணனையும் சூர்ப்பனகையையுமே, அதிகம் பிடிக்கிறது. நீண்ட நம் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க