புதிய பதிவுகள்

'செல்லும் சொல்வல்லான்': பகுதி 1-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 16, 2020 01:30 pm

உயர்பண்புகளைத் தன் காவியத்தில் உறுதி செய்தவன் கம்பன். மானுடத்தின் தனித்தகுதியான சொல்வன்மையின் சிறப்பினையும், தன் காவியத்தின் பல இடங்களில்; அவன் பதிவு செய்கிறான். ஆழ்ந்த சொல்லாற்றலின் தகைமையை வெளிப்படுத்தவென, இராம காதையில் பாத்திரமொன்றினையே படைத்துப் புதுமை செய்கிறான் அவன். அனுமனே, சொல்வன்மையின் திறம் காட்ட, கம்பனால் படைக்கப்பட்ட அற்புதப்பாத்திரமாம். ☂  ☂  ☂  ☂ இப்பாத்திரம் சொல்லாற்றலின் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020 - நாள் 1

உறவானவர்களே - வணக்கம்,🙏 உயிர்த் தமிழ

Jan 31, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020 - நாள் 2

உறவானவர்களே - வணக்கம்,🙏 உயிர்த் தமிழ

Feb 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020 - நாள் 3

உறவானவர்களே - வணக்கம்,🙏 உயிர்த் தமிழ

Feb 02, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020   நாள் 4

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020 - நாள் 4

உறவானவர்களே - வணக்கம்,🙏 உயிர்த் தமிழ

Feb 03, 2020

அனைத்தும் காண்க